• Part of
  Ubiquity Network logo
  Logga in Kontakta oss

  Sakkunniggranskning

  Bokförslag lämnas till redaktionsrådet, läs mer här. För varje manus utser Vetenskapligt ansvarig (se instruktioner för Vetenskapligt ansvarig) minst två oberoende granskare, som läser manus och ger kommentarer enligt Kriteriums ramverk. Granskarna lämnar en bedömning av manus i Kriteriums digitala review-plattform och rekommenderar där om manus behöver genomgå större eller mindre revideringar, alternativt om det inte är lämpligt för publicering. Vid behov kan granskningar ske i flera omgångar.

  Se gransknings- och publiceringsprocessen här.

  Riktlinjer för sakkunniga, Kriterium

  Du förväntas sammanfatta din granskning på 2-5 sidor med nedanstående rubriker. Detaljerade kommentarer kan läggas till under en särskild rubrik eller som kommentarer direkt i manuskriptet. Frågorna som anges under varje rubrik är exempel på vad du kan förväntas kommentera och bedöma. Var noggrann med att också att lämna kommentarer som artikulerar fördelarna med manuskriptet förutom att peka på brister och att ge förslag till förändringar. En sammanfattning av manuskriptet förväntas inte vara en del av din text.

  Kunskapsanspråk och teman

  Vad är huvudteman? Vilka är de viktigaste kunskapsanspråken? Finns det ett viktigt vetenskapligt bidrag i förhållande till forskningsfältet? Är resultaten och kunskapsanspråk i texten relevanta och på vilket sätt gör de bidrar till ny kunskap

  - Inom det specifika ämnesområdet / sub-disciplinen?

  - På en generell, teoretisk och / eller jämförande nivå?

  Finns det något som är särskilt nyskapande eller är av större vetenskaplig betydelse i manuset? Finns det tydliga grunder i temat, fältet och omfattningen av arbete som motiverar vetenskaplig kommunikation i bokform?

  Strukturell och språklig tydlighet

  Är innehållet och huvudargument presenterat logiskt och på ett välstrukturerat och begripligt sätt eller kan du rekommendera alternativa sätt att strukturera vissa delar eller kapitel? Om språkgranskning krävs, ge konkreta exempel, ange omfattningen och peka på de delar som detta gäller? Är de enskilda kapitlen väl fokuserade på vad du tycker är viktiga delar av arbetet? Finns det delar som är mindre relevanta för området och / eller studiens huvudfokus?

  Metod-teori-empiriska data / källor

  Är den metodologiska och teoretiska utformningen av det vetenskapliga arbetet adekvat och i linje med förväntningarna på området? Om arbetet är baserat på empiriska data är det beskrivet med den noggrannhet som kan förväntas?

  Vetenskapliga sammanhang

  I vilken utsträckning har texten integrerade utgångspunkter och resultat från relevant litteratur? Finns det några viktiga referenser eller områden som saknas i diskussion och bakgrund? Finns det redan publicerade böcker som liknar eller överlappar detta arbete? Hur oberoende och unik kan texten anses vara?

  Rekommendation och sammanfattning av de föreslagna ändringarna

  Skulle du rekommendera manuskriptet att bli accepterad för publicering i Kriterium? Skulle några större förändringar krävas innan du accepterar manuskriptet för publicering, och i så fall skulle du föreslå att en reviderad version av manuskriptet genomgår en fullständig granskning igen?

  Detaljerade synpunkter och förslag (kan utgöras genom kommentarer direkt i manuskriptet)