• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Peer Review

  Syftet med peer review är att säkerställa att bokmanuskriptet är av hög vetenskaplig kvalitet och att det är relevant för sin avsedda publik. Ett krav är därför att alla böcker som publiceras via Kriterium har genomgått en strukturerad och transparent process för bedömning av materialet före publicering. Kriterium följer Open Access Scholarly Publishers Associations (OASPA) kvalitetskrav för OApublicering.

  Bokförslag lämnas till redaktionsrådet, läs mer här. Förlag eller utgivare som ansöker om granskning och publicering av ett manus inom Kriterium ska föreslå en vetenskapligt ansvarig (VA), som i sin tur ska godkännas av Kriteriums redaktionsråd

  Instruktioner för vetenskapligt ansvarig för granskning inom Kriterium

  Förlag eller utgivare som ansöker om att publicera ett manus inom Kriterium ska även föreslå en vetenskapligt ansvarig (som regel minst docent inom manusets ämne), som i sin tur ska godkännas av Kriteriums redaktionsråd. Denna person ska inte tidigare ha samarbetat med författare/redaktör och får heller inte befinna sig på samma institution som vederbörande. Undantag: Redaktörer för skriftserie kan fungera som vetenskaplig ansvarig, även om hen är verksam vid samma institution som författare/redaktör. I dessa fall är det av särskild vikt att de föreslagna granskarna inte är verksamma vid det egna lärosätet. I övrigt hänvisas till Vetenskapsrådets jävsregler.

  Den utsedda vetenskapligt ansvariga har det övergripande ansvaret för granskningsprocessen och ska:

  1.föreslå två sakkunniga granskare av manus. Dessa ska inte tidigare ha samarbetat med författare/redaktör och får inte vara verksam på samma institution som vederbörande (förslagen på granskare stäms av med redaktionsrådets ordförande);

  2. tillse att granskarna inom rimlig tid (helst inte mer än tre månader) inkommer med sina synpunkter och att dessa laddas upp i Kriteriums digitala plattform. Det är den vetenskapligt ansvariga som avgör när granskarna fullgjort sin uppgift, i vissa fall kan ytterligare en granskningsomgång behövas;

  3. väga granskarnas synpunkter mot varandra och samråda med författare/redaktör (och eventuellt förlag/utgivare) om vad som behöver åtgärdas. Det är vetenskapligt ansvarig som avgör när manus är att betrakta som publiceringsfärdigt. Om båda granskarna ställer sig negativa till publicering bör vetenskapligt ansvarig redan i detta skede överväga att avråda från publicering (se nedan);

  4. efter eventuell omarbetning/redigering tillhandahålla en sammanfattning av hur processen gått till, hur granskarnas kommentarer har inarbetats i manus och avge ett omdöme där hen tillstyrker publicering i Kriterium. Även i de fall vetenskapligt ansvarig avråder från publicering ska hen skriva ett yttrande. Ett avslag gäller endast för Kriterium, om förlag/utgivare så önskar återstår möjligheten att publicera manus utan Kriterium-stämpel.

  Den vetenskapligt ansvariga kan delegera praktiska delar av arbetet, exempelvis att ta kontakt med granskarna, till någon annan (exempelvis förlaget) men har alltjämt det övergripande ansvaret för granskningsprocessen.

   

  Etiska riktlinjer för granskare

  Eftersom granskningsprocessen bygger på förtroende är det viktigt att alla inblandade följer etiska riktlinjer.
  Riktlinjerna från COPE (Committee on Publication Ethics) rekommenderar bl.a följande:
  •    Granskare och författare bör inte vara nära kollegor, familjemedlemmar, tillhör samma forskningsprojekt eller på annat sätt arbeta nära varandra.
  •    Granskare bör bara komma överens om att kommentera material där de har tillräcklig kompetens.
  •    Granskare bör erkänna att granskning är en ömsesidig övning och sålunda syfta till att utföra uppgiften i tid.
  •    Granskarens kommentarer bör inte påverkas av författarnas nationalitet, religiösa eller politiska övertygelser, kön eller andra egenskaper eller av kommersiella överväganden.
  •    Kommentarer ska dessutom inte innehålla fientligt eller provocerande språkbruk, och inte heller nedsättande personliga kommentarer ska användas.
  COPE Etiska riktlinjer för granskare

  Granskningsförfarande Kriterium

  Du förväntas sammanfatta din granskning på 2-5 sidor med nedanstående rubriker. Detaljerade kommentarer kan läggas till under en särskild rubrik eller som kommentarer direkt i manuskriptet. Frågorna som anges under varje rubrik är exempel på vad du kan förväntas kommentera och bedöma. Var noggrann med att också att lämna kommentarer som artikulerar fördelarna med manuskriptet förutom att peka på brister och att ge förslag till förändringar. En sammanfattning av manuskriptet förväntas inte vara en del av din text.

  Kunskapsanspråk och teman

  Vad är huvudteman? Vilka är de viktigaste kunskapsanspråken? Finns det ett viktigt vetenskapligt bidrag i förhållande till forskningsfältet? Är resultaten och kunskapsanspråk i texten relevanta och på vilket sätt gör de bidrar till ny kunskap

  - Inom det specifika ämnesområdet / sub-disciplinen?

  - På en generell, teoretisk och / eller jämförande nivå?

  Finns det något som är särskilt nyskapande eller är av större vetenskaplig betydelse i manuset? Finns det tydliga grunder i temat, fältet och omfattningen av arbete som motiverar vetenskaplig kommunikation i bokform?

  Strukturell och språklig tydlighet

  Är innehållet och huvudargument presenterat logiskt och på ett välstrukturerat och begripligt sätt eller kan du rekommendera alternativa sätt att strukturera vissa delar eller kapitel? Om språkgranskning krävs, ge konkreta exempel, ange omfattningen och peka på de delar som detta gäller? Är de enskilda kapitlen väl fokuserade på vad du tycker är viktiga delar av arbetet? Finns det delar som är mindre relevanta för området och / eller studiens huvudfokus?

  Metod-teori-empiriska data / källor

  Är den metodologiska och teoretiska utformningen av det vetenskapliga arbetet adekvat och i linje med förväntningarna på området? Om arbetet är baserat på empiriska data är det beskrivet med den noggrannhet som kan förväntas?

  Vetenskapliga sammanhang

  I vilken utsträckning har texten integrerade utgångspunkter och resultat från relevant litteratur? Finns det några viktiga referenser eller områden som saknas i diskussion och bakgrund? Finns det redan publicerade böcker som liknar eller överlappar detta arbete? Hur oberoende och unik kan texten anses vara?

  Rekommendation och sammanfattning av de föreslagna ändringarna

  Skulle du rekommendera manuskriptet att bli accepterad för publicering i Kriterium? Skulle några större förändringar krävas innan du accepterar manuskriptet för publicering, och i så fall skulle du föreslå att en reviderad version av manuskriptet genomgår en fullständig granskning igen?

  Detaljerade synpunkter och förslag (kan utgöras genom kommentarer direkt i manuskriptet)