• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 • Ladda ner och läs boken.
 • Politiskt aktörskap i en omvandlingstid

  Sverige 1880–1930

  Anton Jansson, Josefin Hägglund, Erik Bengtsson (eds.)

   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  I antologin Politiskt aktörskap i en omvandlingstid möter läsaren tio personer som på ett eller annat vis agerade politiskt decennierna kring förra sekelskiftet. Riksdagsledamöter som Nelly Thüring och Carl Lindhagen studeras jämte mer eller mindre fria intellektuella som Anton Nyström, Adrian Molin och Elin Wägner, professorer som Pontus Fahlbeck, och aktivister som Martin Andersson, Karin Hollman-Adamsson och Nils Adamsson. Även mångsysslaren och feministen Anna Bugge Wicksell framträder här, främst som diplomat. Dessa personer tillhörde olika politiska läger och slogs för skilda ideal, men gemensamt har de att de försökte göra avtryck i en komplex och föränderlig politisk värld. Fokus för antologin är därmed tvåfaldig: dels ställs här själva förändringen i centrum, genom att det visas hur dessa individers position och situation skiftade, eller hur de reagerade på och tolkade samhällsomvandling. Dels finns också ett fokus på själva aktörskapet, vilken typ av handlande som personerna gjorde för att försöka vrida politiken i önskad riktning. Gällande aktörskapet framträder i antologin hur karaktäristiskt det var för politiskt aktiva under den här tiden att röra sig mellan olika handlingspositioner och sammanhang, som riksdagen, medievärlden, universiteten, affärsverksamhet, eller organisationer och samfund på gräsrotsnivå. Här tar antologin bland annat avstamp i Jan-Werner Müllers begrepp ”in-between figures” och biografiforskning. Vidare förs i bokens inledning och avslutning en diskussion kring forskningstraditionen politisk historia, med avstamp hos Max Weber och Susan Pedersen, samt relaterad till samtida svensk forskning.

  ***

  In the anthology Politiskt aktörskap i en omvandlingstid the reader meets ten people who in one way or another acted politically in the decades around the turn of the last century. Members of Parliament such as Nelly Thüring and Carl Lindhagen are studied alongside more or less free intellectuals such as Anton Nyström, Adrian Molin and Elin Wägner, professors such as Pontus Fahlbeck, and activists such as Martin Andersson, Karin Hollman-Adamsson and Nils Adamsson. The many-sided feminist Anna Bugge Wicksell also appears here, mainly as a diplomat. These people belonged to different political camps and fought for different ideals, but what they have in common is that they tried to make their mark in a complex and changing political world. The focus of the anthology is thus twofold: on the one hand, it focuses on change itself, by showing how the position and situation of these individuals changed, or how they reacted to and interpreted social change. On the other hand, there is also a focus on the agency itself, the type of action that the individuals took to try to turn the policy in the desired direction. With regard to agency, the anthology reveals how characteristic it was for politically active people during this period to move between different action positions and contexts, such as parliament, the media, universities, business, or organizations and communities at the grassroots level. Here the anthology takes as its starting point Jan-Werner Müller's concept of "in-between figures" and biography studies. Furthermore, the introduction and conclusion of the book include a discussion of the research tradition of political history, departing from texts by Max Weber and Susan Pedersen, and related to contemporary Swedish research.

  Academic co-ordinator is Annika Berg, Senior lecturer, associate professor at Stockholm University, ORCID 0000-0003-4332-0357.

  Statistik:

  Citering
  Jansson, A et al. (eds.) 2024. Politiskt aktörskap i en omvandlingstid: Sverige 1880–1930. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.56
  Jansson, A., Hägglund, J. and Bengtsson, E., 2024. Politiskt aktörskap i en omvandlingstid: Sverige 1880–1930. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.56
  Jansson, A, et al.. Politiskt Aktörskap I En Omvandlingstid: Sverige 1880–1930. Kriterium, 2024. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.56
  Jansson, A., Hägglund, J., & Bengtsson, E. (2024). Politiskt aktörskap i en omvandlingstid: Sverige 1880–1930. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.56
  Jansson, Anton, Josefin Hägglund, and Erik Bengtsson. 2024. Politiskt Aktörskap I En Omvandlingstid: Sverige 1880–1930. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.56
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 8 maj 2024

  Språk

  Swedish

  Sidor:

  270

  ISBN
  Hardback 978-91-89361-78-2
  PDF 978-91-89361-80-5

  DOI
  https://doi.org/10.21525/kriterium.56