• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Läs boken
 • Ladda ner och läs boken.
 • Didactic classroom studies

  A potential research direction

  Åke Ingerman, Christina Osbeck, Silwa Claesson (eds.)

   Ladda ner

  ISSN: 2002-2131 Kriterium (Online)

  In the anthology Didactic classroom studies. A potential research direction didactic classroom studies are characterized and discussed in relation to, on the one hand, didactics and, on the other hand, classroom studies. It is argued that classroom studies has particular potential for realizing the ambitions that constitute didactics in empirical studies – to simultaneously focus processes of teaching and learning as well as the content of these processes and how they interact, and at the same time emphasize that teaching and learning as classroom work is intentional and flows towards specific goals. Classroom studies are not limited to pay (empirical) attention to the student, teacher or content, but have the capacity to focus on how these aspects interact and depend on each other. The research is delimited in contextual and situational terms of teaching-learning wholes, rather than primarily in terms of components (e.g., student, teacher or content). This translates to that classroom studies can capture and examine teaching and learning processes including their dependence of specific contexts in which they are conducted.

  The potential that lies in the work of classroom studies for didactics is attended to and described in more detail than previous research has done along with a set of example studies, which is a significant contribution of the anthology as a whole. The book gives examples of eight different classroom studies that focus different content areas with varied but related theoretical perspectives and specific methodological approaches. Through these concrete examples, as described and discussed in relation to each other in two concluding commentary chapter, the didactic value of the studies is made visible and didactic classroom studies are described as constituting ‘a potential research direction’. Through a detailed analysis of the chapters with empirical studies – in terms of their research questions and knowledge interests, research contexts, theoretical and analytical perspectives, specific empirical designs and didactical consequences – a number of issues are identified that could be addressed and further developed. In this way, the volume contributes not only to identifying didactic classroom studies as a potentially central research focus in educational science but also outlines a further direction for this research.

  ***

  I antologin Didaktiska klassrumsstudier. En potentiell forskningsriktning karaktäriseras och diskuteras didaktiska klassrumsstudier med avseende på å ena sidan didaktik och å andra sidan klassrumsstudier. Det hävdas att klassrumsstudier har särskild potential när det gäller att realisera de ambitioner som är didaktikens grund i empiriska studier – att samtidigt fokusera processer för undervisning och lärande samt innehållet i dessa processer och hur de interagerar samtidigt som det betonas att undervisning och inlärning som klassrumsarbete är avsiktligt och rör sig i riktning mot specifika mål. Klassrumsstudier är inte begränsade till att ha (empirisk) uppmärksamhet på studenten, läraren eller innehållet, utan kan fokusera hur dessa aspekter interagerar och är beroende av varandra. Forskningen är avgränsad kontextuellt och situationellt inom ramen för undervisningshelheter, snarare än utifrån enskilda variabler eller delar (t.ex. elev, lärare eller innehåll). Det betyder att klassrumsstudier kan fånga och undersöka undervisnings- och lärandeprocesser inklusive deras beroende av de specifika sammanhang där de utförs.

  Den potential som ligger i arbetet med klassrumsstudier för didaktik studeras och beskrivs i detta arbete mer i detalj än vad tidigare forskning har gjort, och redovisas tillsammans med en rad exempelstudier, vilket också är ett viktigt bidrag från antologin som helhet. I boken redovisas åtta olika klassrumsstudier som fokuserar på olika innehållsområden med olika men relaterade teoretiska perspektiv och specifika metoder. Genom dessa konkreta exempel, som beskrivs och diskuteras i förhållande till varandra i två sammanfattande kommenterande kapitel, görs det didaktiska värdet av studierna synligt och didaktiska klassrumsstudier beskrivs som ”en potentiell forskningsriktning”. Genom en detaljerad analys av kapitlen med empiriska studier - vad gäller deras forskningsfrågor och kunskapsintressen, forskningssammanhang, teoretiska och analytiska perspektiv, specifika empiriska mönster och didaktiska konsekvenser - identifieras ett antal problem som kan hanteras och vidareutvecklas. På så sätt bidrar volymen inte bara till att identifiera didaktiska klassrumsstudier som ett potentiellt centralt forskningsfokus inom didaktik, utan också till en förnyande inriktning för denna forskning.

  Academic co-ordinator is Jonas Almqvist, Professor, Didactics: https://orcid.org/0000-0002-2910-7800

  Statistik:


  Citering
  Ingerman, Å et al. (eds.) 2018. Didactic classroom studies: A potential research direction. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.14
  Ingerman, Å., Osbeck, C. and Claesson, S., 2018. Didactic classroom studies: A potential research direction. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.14
  Ingerman, Å, et al.. Didactic Classroom Studies: A Potential Research Direction. Kriterium, 2018. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.14
  Ingerman, Å., Osbeck, C., & Claesson, S. (2018). Didactic classroom studies: A potential research direction. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.14
  Ingerman, Åke, Christina Osbeck, and Silwa Claesson. 2018. Didactic Classroom Studies: A Potential Research Direction. Sweden: Kriterium. DOI: https://doi.org/10.21525/kriterium.14
  Export to:
  Licenser

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Information om sakkunniggranskning

  Den här boken är vetenskapligt sakkunniggranskad. Se Kriteriums policys och peer review riktlinjer.

  Övrig information

  Publicerad den 21 december 2018

  Språk

  English

  Sidor:

  244

  ISBN
  Paperback 978-91-88661-45-6
  PDF 978-91-88661-50-0

  DOI
  https://doi.org/10.21525/kriterium.14