• Part of
  Ubiquity Network logo
  Pressmeddelanden - prenumerera Logga in Kontakta oss

  Vad är Kriterium?

  Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker. Kriterium är ett nytt sätt att kvalitetsmärka akademisk facklitteratur med en certifiering som säkerställer att en studie har genomgått en kontrollerad peer reviewprocess. Kriterium-märkningen innebär också att den aktuella boken ska finnas öppet tillgänglig (Open Access). Kriterium är ett komplement till förlag och universitetsserier som saknar den vetenskapliga kompetensen och infrastrukturen för peer review.

  Varför Kriterium?

  Kriterium vill stärka och utveckla den vetenskapliga boken som publiceringsform. Målet är både att stärka bokens status inom akademin, och att kvalitetsmärka svenska forskningsresultat med samma metod som används internationellt ifråga om tidskriftsartiklar. Därför har vi skapat en infrastruktur för granskning och digital publicering med öppen tillgång. Böckerna ges ut i samarbete med förlag och skriftserier. Publicering inom Kriterium ger publiceringspoäng i enlighet med ”norska listan”.

  Varför ska författare publicera inom Kriterium?

  Att genomgå peer review innebär både höjd kvalitet, vetenskaplig legitimitet (publiceringspoäng) och större spridning (både tryckt bok och OA).

  Varför ska förlag publicera inom Kriterium?

  Möjligheten att få sitt manus vetenskapligt kvalitetsgranskat är lockande för många forskare och genom Kriterium slipper lärosäten, förlag och utgivare att själva bygga upp den typen av infrastruktur. Alltfler bidragsgivare kräver dessutom OA-publicering.

  Hur publicera i Kriterium?

  En författare till en vetenskaplig bok kan via sin utgivare – antingen en skriftserie eller ett förlag – skicka ett bokförslag (proposal) till Kriterium. Det är förlaget/utgivaren som sköter produktionen och som distribuerar den färdiga boken. Kriteriums bidrag är den vetenskapliga granskningen samt en publiceringskanal för den digitala versionen av boken.

  Hur går granskningen till?

  Kriteriums redaktionsråd bedömer bokförslaget och vetenskapligt ansvarig, därefter granskas manus av två oberoende granskare.

  Hur lång tid tar granskningen?

  Målet är att granskningen ska ta högst tre månader, varefter följer erforderlig redigering och omarbetning, vilket läggs till bokens övriga produktionstid. 

  Kostar det något att publicera inom Kriterium?

  Kriterium tar numera kostnaden för arvoden till granskarna och till vetenskapligt ansvariga samt för produktion och publicering av e-versionen av boken.

  Varför ska man ställa upp som granskare?

  Att granska ett manus inom Kriterium innebär en möjlighet att genom sin kompetens höja kvaliteten på ett nytt bokmanus inom det egna intresseområdet. Dessutom är uppdraget arvoderat.

  Vem kan vara granskare?

  En person som är meriterad (som regel minst disputerad) inom det ämnesområde som bokmanus behandlar.

  Får granskarna betalt?

  Kriterium ersätter granskare och vetenskapligt ansvarig som är inblandade i det föreslagna bokmanuset. Granskningsuppdrag ersätts som lön i form av arvode med 5000 kr.

  Vem kan vara vetenskapligt ansvarig?

  En person som är meriterad (som regel minst docent) inom det ämnesområde som bokmanus behandlar och som dessutom har vana när det gäller vetenskaplig granskning och redaktionella processer.

  Hur säkerställer respektive lärosäte att poängen från Norska listan räknas med vid eventuell fördelning?

  Varje lärosäte som fördelar resurser utifrån ”norska listan” ansvarar för att granskade publikationer inom Kriterium räknas med. Hur detta sker är beroende av det sätt på vilket lärosätet hämtar ut data för analys. Vid exempelvis Göteborgs universitet bevakas att de bibliografiska posterna i den lokala publikationsdatabasen GUP innehåller den information som är nödvändig för att fångas upp. Information som eventuellt saknas kompletteras manuellt såsom Kriterium i förlagsfältet, doi-nummer och e-issn.

  What is Kriterium?

  Kriterium is a platform for review, publication and dissemination of high-quality academic books. Kriterium is a new quality label for academic books, providing certification which ensures that a study has undergone a controlled peer review process. In addition, the Kriterium label requires that the book is freely available through open access. Kriterium serves as a complement to publishers and university publication series lacking the scientific competence and infrastructure for peer review.

  Why Kriterium?

  Kriterium aims to reinforce and develop the academic monograph as a publication form. Our goal is to reinforce the status of monographs within the academic context, and to provide, for Swedish research results, a mark of quality corresponding to the same method that is applied internationally to journal articles. Therefore, we have established an infrastructure for peer review and digital open access publication. Our books are published in collaboration with publishers and publication series. Publishing your material within Kriterium will earn you publication credits in accordance with the “Norwegian list”.

  Why publish through Kriterium – as an author?

  Undergoing peer review means both improved quality, scholarly legitimacy (publication credits) and better dissemination (both for the printed book and the OA material).

  Why publish through Kriterium – as a publisher?

  The opportunity to have your manuscript peer reviewed is an attractive one for many scholars, and by co-operating with Kriterium, the seats of learning, publishing houses and issuing bodies are themselves relieved of the task of establishing such an infrastructure. In addition, an increasing number of contributors require OA publishing.

  How do I publish through Kriterium?

  An author of a scientific work may, through their publisher – either a publication series or a publishing house – submit a book proposal to Kriterium. This exchange is handled by the publisher, including the distribution of the finished book. Kriterium contributes the peer review as well as a publication platform for the digital version of the book.

  How about the review process?

  The Kriterium editorial board will assess the book proposal and the academic coordinator, and the manuscript is subsequently reviewed by two independent reviewers.

  How much time for the review?

  Our aim is for the review to take no longer than three months, followed by any required editing and rewriting, in addition to the rest of the production time needed.

  Are there any fees associated with Kriterium?

  Kriterium is currently furnishing all costs associated with reimbursement of reviewers and academic coordinators, as well as the production and publication of the electronic version of the book.

  Why be a reviewer?

  Reviewing a manuscript for Kriterium is an opportunity to use your qualifications to improve the quality of a new manuscript within your own field of interest. Further, the work is paid.

  Who can act as reviewer?

  Any person with qualifications (as a rule, at minimum holding a PhD) within the subject covered by the manuscript.

  Are reviewers paid?

  Kriterium will reimburse reviewers and academic coordinators working on the proposed manuscript. Review work is remunerated at a rate of 5 000 SEK.

  Who can act as academic coordinator?

  Any person with qualifications (as a rule, at minimum a docent) within the subject covered by the manuscript. Further, experience within scientific review and editorial process is required.

  How will the individual seat of learning ensure that the credits from the Norwegian list are taken into account when allocating resources?

  Any seat of learning allocating resources according to the “Norwegian list” is responsible for taking into account any publications made through Kriterium. How this is done, depends on the way in which the seat of learning retrieves its data for analysis. For example, Gothenburg University monitors the bibliographic posts in the local publication database, GUP, where posts must contain specific information in order for them to be accounted for. Any missing information is added manually, such as Kriterium featuring in the field stating publisher, and inclusion of DOI and e-ISSN numbers.