• Part of
  Ubiquity Network logo
  Logga in Kontakta oss

  Om konsortiets funktion och syfte

  Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker i linje med etablerade open access-principer. Kriterium är ett nytt sätt att kvalitetsmärka den vetenskapliga boken. Det är en certifiering som ska säkerställa och visa att en vetenskaplig bok genomgått en kontrollerad peer review-process enligt ett antal förutbestämda riktlinjer. Kriterium-märkningen innebär att boken utöver att finnas som tryckt bok också ska finnas fritt digitalt tillgänglig, open access.

  Stärka bokformen genom peer review…

  Genom att erbjuda en kvalitativ och tydlig märkning av vetenskapliga böcker är målet att stärka boken som vetenskaplig publiceringsform. Boken är ett viktigt publiceringssätt för forskare inom många discipliner, men ifrågasätts ibland eftersom den idag i Sverige inte genomgår en lika tydlig kvalitetsgranskning som vetenskapliga tidskriftsartiklar.

  Det är något som Kriterium-märkningen vill åtgärda: att erbjuda en tydlig märkning som visar att verket håller god kvalitet och fullvärdig vetenskaplig nivå. Detta ska uppnås genom peer review-granskning av sinsemellan oberoende bedömare enligt tydliga kriterier. Målet är både att stärka bokens status i Sverige, och att i ett internationellt perspektiv kvalitetsmärka svenska forskningsresultat med samma metod som används i andra länder.

  … och publicering open access

  I Kriteriums arbete ingår att alla böcker blir fritt digitalt tillgängliga, open access, vilket är en nödvändig del av framtidens vetenskapliga publicering. Open access ger forskningen en utmärkt spridning och fungerar som ett komplement till den tryckta boken. Kriteriums arbete gör det möjligt för forskare att på ett enkelt sätt leva upp till önskningarna om fri tillgänglighet utan att kompromissa om kvalitet. Titlarna samlas på hemsidan www.kriterium.se och kan också nås via förlaget eller publikationsserien som ger ut boken. De får också gärna placeras författarens universitetsbiblioteks digitala arkiv (till exempel DiVA, LUP, GUPEA).

  Kriterium erkänd vetenskaplig publiceringskanal för vetenskapliga böcker

  Norsk Senter For Forskningsdata (NSD) har godkänt Kriteriums ansökan om att upptas på den så kallade Norska listan. NSD:s beslut innebär att böcker som publiceras via Kriterium får publiceringspoäng. Att Kriterium har blivit en erkänd publiceringskanal ger möjlighet för fler forskare att synliggöra den kvalitativa forskning som pågår ute på lärosätena, och underlättar för förlag att ge ut vetenskapliga böcker. Kriterium är sprunget ur ett behov av att värna den vetenskapliga monografin. I en tid av föränderliga publiceringsmönster och skiftande system för medelstilldelning erbjuder Kriterium ett nytt och hållbart sätt att granska, kvalitetsmärka och sprida vetenskapliga verk.

  Inte ett förlag, utan en kvalitetsmärkning

  Kriterium är inte ett förlag, utan en kvalitetsmärkning. Rent formellt är Kriterium en skriftserie, där publiceringen alltid sker i samarbete med en annan utgivare. De titlar som ingår i Kriterium ges alltså samtidigt ut på något av de etablerade sätten: i en universitetsserie, på ett förlag eller i en annan akademisk serie. Det är där den praktiska delen av publiceringsarbetet sker – Kriterium som publiceringskanal tillför och hanterar den vetenskapliga kvalitetsgranskningen.

  Samarbete mellan flera lärosäten

  Kriterium är ett samarbete mellan några av Sveriges universitet – under pilotfasen Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet. Medverkande i projektet är också representanter från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Kungliga biblioteket samt Nordic Academic Press och Makadam förlag. Genom lärosätena medverkar också universitetens Acta- och skriftserier.

  Initiativet har tagits på några universitet, men publiceringskanalen kommer att vara öppen för vetenskapliga böcker från alla lärosäten och förlag. Framför allt riktar sig Kriterium till forskare och forskning med svensk anknytning och värnar särskilt om traditionen med vetenskapliga böcker utgivna i Sverige. Efter pilotprojektets två år är målet att utvidga samarbetet till fler lärosäten och att etablera ett konsortium för en långsiktig verksamhet.

  Kriterium riktar sig i inledningsskedet i första hand till forskare inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinerna. I förlängningen, efter pilotfasen och beroende av utvärderingens rekommendationer, kan valmöjligheterna av såväl språk som ämnesområde komma att breddas.

  Mål och policies

  Kriteriums mål

  Kriterium är en modell för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker i linje med etablerade open access-principer. Kriterium verkar framförallt i förhållande till forskare och forskning med svensk anknytning och värnar särskilt om traditionen med vetenskapliga böcker som publiceringsform.

  Målet är att både granskningsprocess och de böcker som publiceras via Kriterium ska tillerkännas hålla hög vetenskaplig klass, såväl av författare och granskare som av vetenskapssamhället nationellt och internationellt, liksom av forskningsorganisationer och finansiärer. Detta inbegriper att förhålla sig till de olika typer av bibliometriska mått som används för utvärdering av forskningspublicering i Sverige och därmed bidra till att vetenskapliga böcker även fortsatt tillerkänns en viktig roll i den vetenskapliga kommunikationen – internt inom vetenskapen såväl som externt i samhället.

  Målet för Kriterium är också att upprätthålla dessa värden över tid där erfarenheter successivt tas tillvara för att utveckla verksamheten.

  Kriteriums policies och övergripande riktlinjer

  Kriterium arbetar mot sina uppsatta mål genom att

  • tillhandahålla en nationellt gemensam kvalitetsstämpel på sakkunniggranskade vetenskapliga böcker
  • eftersträva en hög grad av synlighet, spridning och erkännande av både Kriterium och enskilda verk i såväl digitalt open access-format som i tryckt format
  • publicera vetenskapliga böcker enligt etablerade open-access-principer
  • driva ökad open access-publicering av högkvalitativa vetenskapliga böcker och inom open access-publicering av vetenskapliga arbeten stå för en tydlig kvalitetsmärkning
  • samarbeta med universitetsanknutna bokserier och vetenskapligt orienterade förlag kring utgivning och spridning av Kriteriums böcker i tryckt form
  • vara icke-kommersiellt och styrt av forskare i samarbete med svenska lärosäten, nationella forskningsorganisationer och forskningsfinansiärer
  • upprätthålla, tillgängliggöra och kvalitetssäkra en vetenskaplig sakkunniggranskningsprocess
  • långsiktigt och öppet tillgängliggöra såväl övergripande principer för som detaljer i processen kring sakkunniggranskning
  • vara en röst och ett kompetensnätverk i frågor knutna till infrastruktur för vetenskaplig publicering både mer generellt men också mer specifikt vad gäller publicering i bokform enligt open access-principer av monografier såväl som av antologier.
  • aktivt bidra till att bevara olika vetenskapsområdens traditioner och särart inom vetenskaplig bokpublicering inom ramen för den kvalitetssäkrade vetenskapliga bokserie med unikt ISSN-nummer som Kriterium utgör.

  Samarbetspartners